Mô tả công việc
 • Hỗ trợ và thực hiện các dự án mở cửa hàng mới của Công ty;
 • Assisting and carrying out procedures related to open new stores of the Company;
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến xin cấp mới, điều chỉnh, chấm dứt giấy phép hoạt động cửa hàng, giấy phép công ty/công ty con, các giấy phép khác;
 • Carrying out procedures related to get new applications, amendments, termination of stores of Company, subsidiary licenses, and other permits;
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng phát sinh trong công ty/hoặc công ty con;
 • Consulting, drafting, reviewing contracts arising in the company / subsidiary;
 • Hỗ trợ và thực hiện giải quyết tranh chấp của công ty/công ty con trong giai đoạn thương lượng, tại Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Assisting and implementing disputes of the company / subsidiary in negotiation, at the court and other competent authority.
Yêu cầu công việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

EDUCATION

 • Bằng cấp: Cử nhân luật - Chuyên ngành: Luật
 • Degree/Certificate: Bachelor of Law Major: law
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): thành thạo khả năng đọc, viết
 • English level (if needed): Proficiency in reading and writing skills
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: không
 • Vocational certificates: none

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

RELATED EXPERIENCE

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: trên 3 năm
 • Related experience years:
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:
 • Work experience directly related to current position
 • Làm việc tại văn phòng luật sư/công ty luật/pháp chế Doanh nghiệp
 • Working in law firm/ legal in-house

 

Phúc lợi công việc
 • 13th Month Salary
 • Company trip, laptop,...
 • Other benefits follow company's rule
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên viên Pháp lý
Nguyen Kim Trading
Nộp đơn