Mô tả công việc

1. Legal/ Pháp lý:
- Disseminate new regulations to the Board of Directors & functional departments; establish, manage and update legal database of the Company;
Phổ biến các quy định pháp luật mới cho Ban Giám đốc và các phòng ban; xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở
dữ liệu văn bản luật của Công ty;
- Provide legal advice for all matters & agreements of the Company including but not limited to: insurance business, corporate affairs, tax, labor, etc.;
Tư vấn pháp lý mọi vấn đề và thỏa thuận của doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn về bảo hiểm, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thuế, lao động, v.v.;
- Support HoD in preparation and reviewing any documents, materials regarding litigation procedures involving the Company.
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc chuẩn bị và rà soát các tài liệu, tư liệu liên quan đến quy trình tố tụng mà Công ty là một bên liên quan;
- Other legal advisory & support as required or assigned.
Các nhiệm vụ về tư vấn và hỗ trợ pháp lý khác theo yêu cầu hoặc được giao.
2. Compliance/ Tuân thủ:
- Support HoD to develop and periodically review, implement and monitor compliance work plans & compliance policies;
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc xây dựng và định kỳ rà soát, triển khai, và giám sát các chương trình và chính sách tuân thủ;
- Implement, validate and review AML/ KYC program;
Triển khai, xác minh và rà soát chương trình Phòng chống rửa tiền/Nhận biết khách hàng;
- Support HoD in investigation or handling of all compliance-related-matters;
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc điều tra hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến tuân thủ;
- Support HoD in preparing training materials and conducting compliance training;
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc chuẩn bị tài liệu đào tạo và tiến hành đào tạo về tuân thủ;
- Other Compliance-related-tasks as assigned by HoD.
Các nhiệm vụ khác về Tuân thủ được phân công.

Yêu cầu công việc

- Obtain bachelor of laws degree or higher;
- Have at least 1-year-experience; preferable in field of Finance/Insurance;
- Solid knowledge about laws on enterprises, labor, tax; experience in implementing Compliance programs;
- Fluent English skill (especially writing & reading skill).
- Self-research ability, fast learning; logical thinking;
- Effective communication, presentation and negotiation skill;
- Adept use of MS Office;
*WORKING CONDITIONS:
- Working location: Hanoi Head Office; No. 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi
- Working hour: 8:00 - 17:00 or 8:30 - 17:30, from Monday to Friday; 1 hour break for lunch time from 12:00 to 13:00.
- Transportation (company car & taxi) for outside assignment
*EXPECTED START WORKING DATE: as soon as possible

Phúc lợi công việc

- Salary package: Negotiable.
- Monthly fixed allowance: Lunch, Mobile, Transportation
- Cash allowances on Public Holidays & some special occasions
- Activities: 2 trips/year, sport activities
- Leaves: Annual leave (12 days), Birthday leave (1 day), Female leave (2,5 days)
- Annual health check
- Social/ Health/ Unemployment Insurance on full salary

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 291 / 4
Logo Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam
Hanoi Head Office; No. 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
10/01/2023

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
Legal, Insurance, Finance, Law, Compliance Assurance

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Legal & Compliance assistant executive (Temporary 8 months)
Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam
Nộp đơn