Luật Sư Nguyễn Thu Hiền
THÔNG TIN CƠ BẢN

05/06/1993

Nữ

Đà Nẵng

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thu Hiền

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Hành Chính
Assistant
Admin
Human Resources
Legal
Sở Hữu Trí Tuệ
Legal Practice
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- CỬ NHÂN LUẬT từ 2011 - 2015 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh