Giới thiệu về Công ty BACHY SOLETANCHE Việt Nam
Công ty BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM, là một thành viên của Tập đoàn SOLETANCHE BACHY có trụ sở chính tại Pháp, chuyên về nền móng và công trình ngầm.
Hình ảnh của Công ty BACHY SOLETANCHE Việt Nam
Tuyển dụng của Công ty BACHY SOLETANCHE Việt Nam