Giới thiệu về Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO)
Thành lập năm 1990 với tên Xí nghiệp Điện tử Tin học. Năm 1992, theo quyết định số 75B/QĐ-QP ngày 12/2/1992 chuyển thành Công ty Điện tử Tin học. Đến năm 1996 công ty được thành lập lại theo Quyết định số 515/QĐ-QP ngày 18/04/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sát nhập: Công ty Điện tử Tin học, Xí nghiệp Vật liệu Hoá chất và Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Việt Hưng với tên Công ty Điện tử Tin học Hoá chất - Bộ Quốc phòng; Tên giao dịch quốc tế: ELECTRONICS INFORMATICS CHEMICAL COMPANY (ELINCO).
Hình ảnh của Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO)
Tuyển dụng của Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO)
Chưa có việc làm