Giới thiệu về Công ty Luật IMF Việt Nam
Công ty Luật IMF Việt Nam là tổ chức hành nghề Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Hiện tại, Công ty Luật IMF Việt Nam đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho các ngân hàng, các công ty tài chính liên quan đến việc kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân và tiến hành các thủ tục xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng, trước khi áp dụng các biện pháp pháp lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để hỗ trợ các nhóm dịch vụ pháp lý tiến hành các công việc đại diện ngoài tố tụng cho các ngân hàng và công ty tài chính
Hình ảnh của Công ty Luật IMF Việt Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Luật IMF Việt Nam

Bình luận:


Hình mã xác nhận