Giới thiệu về Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa
Tư vấn môi trường:
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Lập đề án bảo vệ môi trường.
- Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
- Thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ
- Giấy phép đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải.
- Giấy phép xả thải,
- Giấy phép khai thác nước ngầm.
- Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Hồ sơ vệ sinh lao động

Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ :
- Hệ thống xử lý nước cấp
- Hệ thống xử lý nước thải
- Hệ thống xử lý khí thải.

Dịch vụ:
- Thu gom rác thải không nguy hại và nguy hại.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và hóa chất xử lý môi trường.
Hình ảnh của Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa
Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận