Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD)
rung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (sau đây gọi tắt là "LPSD") là đơn vị được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 171/ĐK-KH&CN ngày 18/06/2007 tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội. LPSD là tổ chức nghiên cứu khoa học độc lập, không phục vụ mục đích chính trị, hoạt động phi lợi nhuận và thiết lập các ưu tiên cao nhất cho cộng đồng. Với mục tiêu thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam, để đảm bảo sự tham gia bình đẳng, minh bạch, thực hiện quyền và trách nhiệm giữa các bên liên quan trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, chúng tôi thực hiện cơ chế phát huy tính tự chủ của cộng đồng, đồng thời phát huy tính hiệu quả của việc phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm thực thi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

LPSD là một thành viên nòng cốt của Mekong Legal Network (MLN), một sáng kiến liên minh ​​của các chuyên gia đảm bảo lợi ích cộng đồng và trở thành điều phối viên của MLN vào năm 2017. Ngoài ra, LPSD cũng chia sẻ sự quan tâm của mình với lĩnh vực môi trường, năng lượng và sức khỏe. LPSD đóng một vai trò tích cực trong "Liên minh cứu sông Mekong" (Save the Mekong Coalition – StM), "Mạng lưới Môi trường Việt Nam" (Vietnam Environmental Network - VEN), "Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam" (Vietnam Sustainable Energy Alliance – VSEA), "Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam" (NCDs-VN) và hợp tác với rất nhiều đối tác khác để giải quyết các vấn đề hiệu quả và triệt để.
Hình ảnh của Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD)