Tuyển dụng Bất động sản mới nhất


- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, biện pháp, phương án thực hiện trình GĐ ban KD-HTQT/TGĐ phê duyệt, giao hàng tháng, quý, năm. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên Nhân sự của bộ phận, phối hợp với bộ phận Nhân sự tuyển dụng, đào tạo đáp ứng kế hoạch SXKD, kế hoạch bán hàng, kinh doanh;

- Xây dựng hệ thống các quy trình cho công tác kinh doanh BĐS Đô thị trình Giám đốc Ban phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp kinh doanh BĐS Công nghiệp theo kế hoạch SXKD đã được giao, cụ thể:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh BĐS Đô thị, Phân tích định kỳ hoạt động kinh doanh và đưa ra những giải pháp điều chỉnh cần thiết.

- Chủ động đề xuất với công ty những nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc.

- Xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác để hỗ trợ cho công tác kinh doanh.

- Phát triển những giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả làm việc và kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh và đề xuất các phương án xử lý.

Kết quả tìm kiếm: 884 việc làm ngành Bất động sản
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương