Tuyển dụng Bất động sản mới nhất


 • Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình kế toán,hệ thống sổ sách,nghiệp vụ,chứng từ kế toán,biểu mẫu kế toán đáp ứng đúng chuẩn mực.
 • Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ.
 • Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm.
 • Soát xét tăng giảm TSCĐ,CCDC,tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC hàng tháng,phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn,dài hạn,doanh thu,chi phí bán hàng,chi phí doanh nghiệp
 • Soát xét lương nhân viên,các loại Bảo Hiểm,thuế TNCN,thuế TNDN và các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan.
 • Trực tiếp báo cáo lên Ban lãnh đạo tình hình kế toán.
 • Xử lý các báo cáo của Kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí.
 • Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế.
 • Quản lý phòng 6 nhân viên
 • Các công việc khác
Kết quả tìm kiếm: 2.319 việc làm ngành Bất động sản
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương