Tuyển dụng Quản trị điều hành mới nhất


- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban thông qua báo cáo của các Bộ phận.
- Trợ giúp, tham mưu TGĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty, trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc.
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của TGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc.
- Hỗ trợ TGĐ theo dõi công việc của các Trưởng phòng ban, bộ phận.
- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công.
- Đề xuất giải pháp thực hiện công việc cho TGĐ.
- Giúp TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
- Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình TGĐ phê duyệt.
- Chuẩn bị tham gia các cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của TGĐ.
- Tham mưu cho TGĐ về công tác Hành chánh Nhân sự: Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ngân sách nhân sự, quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – nhân viên làm việc. Đề xuất cho TGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
- Xử lý và biên dịch các văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Hỗ trợ các Bộ phận biên dịch, thông dịch khi có yêu cầu từ TGĐ.

Kết quả tìm kiếm: 1.024 việc làm ngành Quản trị điều hành
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương