Tuyển dụng Cấp quản lý điều hành mới nhất


Nhiệm vụ:
* Thiết lập kế hoạch tuyển dụng tháng dựa trên phân tích nguồn lực và yêu cầu từ các phòng ban.
* Xây dựng nguồn ứng viên bằng cách nghiên cứu và liên hệ các dịch vụ trong cộng đồng, trừơng đại học, văn phòng việc làm, nhà tuyển dụng, phương tiện truyền thông và trang web, các kênh tuyển dụng....
* Sàn lọc ứng viên và sắp xếp phỏng vấn
* Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn.
* Hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cho phòng nhân sự và nhiệm vụ của công ty bằng cách đạt đựơc những kết quả liên quan theo yêu cầu.

Kết quả tìm kiếm: 903 việc làm ngành Cấp quản lý điều hành
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương