Tuyển dụng Kế toán - Kiểm toán mới nhất


 • Tham mưu Ban Giám đốc về công tác kế toán, về chiến lược, giải pháp quản lý và sử dụng tài chính của Công ty.
 • Theo dõi và chủ động đề xuất các phương án xử lý những khoản nợ tồn đọng.
 • Phối hợp với phòng ban liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo quy định.
 • Tập hợp các chứng từ gốc, theo dõi chứng từ đầu ra - đầu vào, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.
 • Tập hợp các chi phí, phân bổ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
 • Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của doanh nghiệp liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể là mua bán hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
 • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Cân đối số liệu Doanh thu – Chi phí hợp lý.
 • Lập các báo cáo, kê khai thuế hàng tháng, quý, năm.
 • Tổng hợp, lập báo cáo tài chính năm.
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về Tài chính, kế toán (tiền lương, kho, sản xuất, bán hàng, thuế...) cho Đối tác/Khách hàng của Công ty.
Kết quả tìm kiếm: 1.223 việc làm ngành Kế toán - Kiểm toán
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương