Tuyển dụng Khác mới nhất


Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Kế Toán Dự Án và Tài sản cố định về các hoạt động:
1. Thực hiện việc hạch toán các tài khoản liên quan đến Tài sản cố định và các hạng mục Xây dựng cơ bản tại Văn phòng công ty.
2. Tính khấu hao và hạch toán chi phí khấu hao vào tài khoản chi phí tương ứng trong phạm vi phụ trách.
3. Kiểm tra, soát xét quyết định tăng tài sản cố định toàn công ty. Soát xét hồ sơ thanh toán cho các tài sản cố định của từng dự án.
4. Lập các báo cáo liên quan tới Tài sản cố định và xây dựng cơ bản (TSCĐ & XDCB), chi phí khấu hao toàn công ty và các báo cáo liên quan khi có yêu cầu. Lập thuyết minh báo cáo tài chính cho phần hành tài sản cố định, xây dựng cơ bản.
5. Tạo và theo dõi quản lý mã tài sản toàn công ty.
6. Kiểm tra các khoản mục xây dựng cơ bản, phối hợp với các đơn vị tăng tài sản cố định kịp thời.
7. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến phần hành TSCĐ-XDCB toàn công ty.
8. Hướng dẫn các đơn vị các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong phạm vi công việc được phân công.

Kết quả tìm kiếm: 14.330 việc làm ngành Khác
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương