Tuyển dụng Khác mới nhất


- Thực hiện hồ sơ pháp lý hồ sơ chất lượng, chứng chỉ CO, CQ
- In ấn hồ sơ, bản vẽ, đóng hồ sơ, văn bản cho công trình
- Cung cấp các vật tư keo, máy móc, mũ áo, thiết bị cho công trình theo đề xuất. Quản lý và báo cáo số liệu về vật tư, thiết bị cấp lên công trình
- Hỗ trợ công trình thực hiện các giao dịch với tư vấn giám sát, chủ đầu tư…
- Kiểm tra các hồ sơ thanh toán cho tổ đội do công trình gửi về. Kiểm tra xác suất chất lượng các sản phẩm được lắp đặt để đảm bảo tính trung thực của hồ sơ thanh toán
- Làm hồ sơ thanh toán giai đoạn/quyết toán theo số liệu Chỉ huy trưởng/Giám sát đã được phê duyệt bởi tư vấn giám sát, chủ đầu tư. Tập hợp các biên bản nghiệm thu, hoàn công, nhật ký của Chỉ huy trưởng/Giám sát từ công trình gửi về để lập thành bộ hồ sơ thanh toán giai đoạn/quyết toán
- Tổng hợp các chi phí, tình hình thu hồi công nợ của dự án. Lập các bảng biểu mẫu tổng quan về các dự án để phục vụ việc báo cáo khi có yêu cầu của lãnh đạo

Kết quả tìm kiếm: 13.595 việc làm ngành Khác
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương