Tuyển dụng Luật sư mới nhất


- Hỗ trợ về pháp lý và pháp chế của công ty, các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của luật pháp Việt Nam và quốc tế liên quan (nếu có) tới hoạt động của Công ty
- Nghiên cứu tìm hiểu, định kỳ cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động
- Tham gia xây dựng, soạn thảo, kiểm soát các nội dung các nội quy, quy chế, quy định của công ty đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành
- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá sự tuân thủ pháp luật của các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới hợp đồng, văn bản, công văn phòng nhân sự chịu trách nhiệm (soạn thảo, xem xét, rà soát)
- Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do phòng nhân sự ban hành, ký kết
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty, hỗ trợ kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật
- Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ các hợp đồng văn bản, hồ sơ pháp lý của công ty một cách khoa học và bảo mật,… theo đúng quy định
- Định kỳ nghiên cứu các kiến thức pháp luật liên quan và phổ biến cho nhân viên trong phòng
- Tổ chức hoạt động kiểm tra nội bộ liên quan tới việc tuân thủ pháp luật thuộc các lĩnh vực: quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, …
- Chịu trách nhiệm báo cáo trước cấp quản lý trực tiếp các công việc được giao
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Kết quả tìm kiếm: 847 việc làm ngành Luật sư
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương