Tuyển dụng Ngân hàng - Tài Chính mới nhất


- Cập nhật, triển khai các nội dung quy định của pháp luật, Ngân hàng nhà nước, những thay đổi của pháp luật ảnh hưởng tới hoạt động của OCB;
- Quản lý và cải tiến hệ thống văn bản đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của OCB; Đề nghị và kiểm soát các Phòng ban, bộ phận liên quan bổ sung, thay đổi các quy định nội bộ phù hợp các quy định của pháp luật;
- Thẩm định văn bản định chế; Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác xây dựng và thực hiện văn bản định chế tại OCB;
- Kiểm soát hệ thống VBĐC của OCB đảm bảo tính thống nhất, hạn chế việc chồng chéo, mâu thuẫn;
- Tập huấn, đào tạo công tác soạn thảo, xây dựng VBĐC tại OCB cho các cá nhân có nhu cầu.
- Đào tạo pháp luật cho toàn hệ thống OCB;
- Tư vấn pháp lý cho các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị kinh doanh trực thuộc OCB và theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
- Soạn thảo quy định, quy trình nhằm hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên

Kết quả tìm kiếm: 1.101 việc làm ngành Ngân hàng - Tài Chính
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương