Tuyển dụng Pháp chế doanh nghiệp mới nhất


  • Hỗ trợ và thực hiện các dự án mở cửa hàng mới của Công ty;
  • Assisting and carrying out procedures related to open new stores of the Company;
  • Thực hiện các thủ tục liên quan đến xin cấp mới, điều chỉnh, chấm dứt giấy phép hoạt động cửa hàng, giấy phép công ty/công ty con, các giấy phép khác;
  • Carrying out procedures related to get new applications, amendments, termination of stores of Company, subsidiary licenses, and other permits;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng phát sinh trong công ty/hoặc công ty con;
  • Consulting, drafting, reviewing contracts arising in the company / subsidiary;
  • Hỗ trợ và thực hiện giải quyết tranh chấp của công ty/công ty con trong giai đoạn thương lượng, tại Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác.
  • Assisting and implementing disputes of the company / subsidiary in negotiation, at the court and other competent authority.
Kết quả tìm kiếm: 5.689 việc làm ngành Pháp chế doanh nghiệp
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương