10 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019

Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, người đứng đầu cơ quan không được bố trí người thân ruột thịt làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ… là những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Từ ngày 1.7.2019, Bộ luật Phòng chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Điều 20 Bộ luật này quy định rõ những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

1. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định rõ, Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

10 viec can bo, cong chuc, vien chuc khong duoc lam tu 1/7/2019 hinh anh 1

2. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 Bộ luật này quy định, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

Ngoại trừ trường hợp luật có quy định khác.

3. Tư vấn cho doanh nghiệp liên quan đến bí mật nhà nước

Cụ thể, theo Điểm c Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018, người có chức vụ, quyền hạn không được tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến:

Bí mật nhà nước;

Bí mật công tác;

Công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết.

4. Kinh doanh trong lĩnh vực trước đây mình quản lý

Đây là nội dung quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.

5. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Điều này được quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018.

6. Bố trí người thân vào vị trí quản lý nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho

Cụ thể, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người sau đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó:

- Vợ/chồng;

- Bố, Mẹ;

- Con;

- Anh, chị, em ruột.

Điều này được quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

7. Góp vốn vào DN hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình hoặc cấp trên trực tiếp thực hiện quản lý

Theo Khoản 4 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

8. Để vợ/chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình quản lý

Theo Khoản 4 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

9. Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân

Nội dung này được quy định tại Khoản 5 Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của:

- Vợ/chồng.

- Bố, Mẹ.

- Con.

- Anh, chị, em ruột.

10. Cho phép doanh nghiệp của người thân tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình

Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình.

Đây là nội dung được quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

2.240