Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật

Mới đây, Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật.

Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật

Hình minh họa

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, mới đây Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; phổ biến, quán triệt, truyền thông về nội dung của Quyết định này; chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và quyết định hướng xử lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và hoàn thành trước ngày 31/12/2019; tổ chức rà soát các sách, tài liệu pháp luật do các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn, sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu cần số hóa.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị các cơ quan nói trên quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo định mức quy định. 

2.255