Chuyên viên đào tạo là gì?

Chuyên viên phòng đào tạo là nhân lực thuộc phòng đào tạo, thực hiện công việc đào tạo theo hướng dẫn và chỉ đạo của trưởng phòng đào tạo. Chuyên viên phòng đào tạo thực hiện việc đào tạo nhân viên mới về hệ thống, các chính sách và các quy trình của doanh nghiệp; đào tạo nhân viên cũ về các thông tin mới nhằm đảm bảo năng suất lao động.

Vị trí chuyên viên phòng đào tạo thường xuất hiện trong các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Chuyên viên phòng đào tạo chịu trách nhiệm cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. Họ tập trung vào giảng dạy các kiến thức hoặc các kỹ năng cần có trong công việc.

Chuyên viên phòng đào tạo sẽ xác định nhu cầu đào tạo dựa trên việc đánh giá điểm mạnh điểm yếu. Sau đó, dựa trên phân tích, kế hoạch của trưởng phòng đào tạo, họ sẽ tham gia xây dựng các chương trình thực tế để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Những công việc này bao gồm phát triển nội dung cho khóa tập huấn, các tài liệu đào tạo như bài thuyết trình, sổ tay hướng dẫn, tài liệu phát tay; đồng thời trợ giúp và hướng dẫn học viên sử dụng.

Chuyên viên phòng đào tạo cũng là người lên lịch chi tiết cho các chương trình đào tạo hàng năm cũng như chuẩn bị các chi tiết cho khóa học.

Vị trí này còn có nhiệm vụ tham gia tập huấn, theo dõi và giám sát học viên trong suốt khóa học và trong quá trình làm việc. Họ có thể giải quyết việc chi trả hoặc bất kỳ mong muốn gì của học viên. Họ cũng luôn cập nhật về hiệu quả của khóa học để đảm bảo những kỹ năng kiến thức mới được áp dụng trong công việc, và phát hiện những thay đổi có thể ảnh hưởng tới chương trình.

Ngoài ra, chuyên viên phòng đào tạo cũng sẽ thảo luận với trưởng phòng đào tạo, quản lý bộ phận nhân sự và các vị trí có liên quan khác ý tưởng mới, phương pháp mới có thể được áp dụng vào các chương trình đào tạo trong tương lai.

2.144