Hội đồng thành viên có được ủy quyền cho Tổng Giám đốc?

Hội đồng thành viên uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt mình được toàn quyền quyết định và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình là đúng hay trái quy định pháp luật?

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Thắng là Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên. Liên quan đến vấn đề thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Công ty đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật:

Theo Điều 56, Khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng thành viên có các quyền sau:

“a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty Tổng Giám đốc có các quyền quy định tại Điều 64.2 Luật Doanh nghiệp 2014”.

Hiện, Công ty muốn Hội đồng thành viên uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên từ Điểm a đến Điểm m, Điều 56, Khoản 2 nêu trên, quy định này có thể được quy định trong Điều lệ công ty hoặc bằng Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty muốn biết, việc Hội đồng thành viên uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt mình được toàn quyền quyết định và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình (ví dụ Hội đồng thành viên uỷ quyền cho Tổng Giám đốc được quyết định về khoản vay ngân hàng để thực hiện dự án) là đúng hay trái quy định pháp luật?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 55, Điều 56 và Điều 64 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc/Giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý khác nhau.

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Hội đồng thành viên ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo Chinhphu.vn
2.109 

Phạm Bá Khánh Lý Diên Phạm Văn Lực Nguyễn Thành Vinh Dương Tiến Vũ Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Ngọc Giàu Huỳnh Văn Ý Nguyễn Văn Ngoan Hà Tuấn Duy Nguyễn Trọng Trường Lê Hồng Chiến Nguyễn Văn Toản Phạm Văn Vinh Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Văn Tiến Đỗ Quang Vinh Đỗ Nguyễn Quốc Tùng Nguyễn Đức Minh Nguyễn Như Ý Nguyễn Phi Phụng Trần Thanh Hiếu Hoàng Ngọc Xuân Hoàng Trọng Tín Huỳnh Hoàng Thông Đặng Phúc An Phan TRọng Cường Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Văn B Bùi Huy Hiển Ngô Như Cương Nguyễn Khắc Hải Nguyễn Thanh Ân Cái Phước Tri Nguyễn Nam Sơn Đăng Hoàng Trịnh Thị Phượng Quỳnh Đặng thi Nguyễn Nữ Chi Mai Vi Thị Ánh Mai Đinh Ánh Lan Nguyễn Thu Hà Phạm Thị Thúy Giang Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Hương Lan Lương Thị Ngọc My Nguyễn Thị Thanh Ngân Nguyễn Thị Hồng Loan Hà Kim Tuyến Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thu Thạnh Phạm Thị Thanh Trúc Nguyễn Xuân Lan Lương Thị Nhung Nguyễn Thị Mỹ Nhung Huỳnh Lê Thị Diệu Tú Tôn Diễm Như Nguyễn Yến Lê Thị Trà Giang Nguyễn Hằng Hoài Thương ngô Linh Trần Bích Quyền Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Lâm Tuyết Xuân Nguyễn Thị Thanh Hiền Bùi Thị Bảo Thoa Đặng Thị Mỹ Linh Trần Thị Hồng Vân Ngô Vũ Trà My Nguyễn Thị Kim Loan Hoàng Thị Thanh Vân Dương Mai Trang Hồ Thị Nguyệt Nguyễn Thị Ngọc Uyên Thái Thị Huỳnh Mai Nguyễn Thị Thu Mai Kim Khánh Linh Trương Thị Thu Đoàn Thị Linh Nguyễn Trần Bảo Linh Vũ Thị Trang Phạm Hồng Thắm Đào Thị Diện Hoàng Nguyễn Diệu Nga Hồ Trần Thanh Tâm Nguyễn Thị Ngọc Bích Trần Thị Hồng Phạm Thy Vân Anh Nguyễn Thị Thanh Quyên Phan Thị Thu Thảo