Hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Rất nhiều người lao động quan tâm đến trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ này.

Trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cụ thể chia ra 2 đối tượng như sau:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Cơ quan BHXH lập danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ gửi người sử dụng lao động để người lao động xác nhận thông tin nhận hỗ trợ.

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải gửi xong danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin người thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

- Người sử dụng lao động công khai, đối chiếu danh sách do cơ quan bảo hiểm gửi đến. Sau đó, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện danh sách kèm theo hồ sơ theo quy định, gửi cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. 

Phương thức thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

- Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Thông qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Thông qua ứng dụng VssID.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.871