Mức lương chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ năm 2023

(có 2 đánh giá)

Mình có nghe nói sang năm 2023 thì mức lương của chủ tịch UBND cấp xã được tăng lên, không biết được tăng lên bao nhiêu nhỉ? (Bảo Ngọc - Bạc Liêu)

1. Chủ tịch UBND cấp xã là ai? Có nhiệm vụ, quyền ai gì?

Căn cứ Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 có quy định về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Như vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể nêu trên.

Mức lương chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ năm 2023 (Hình từ internet)

2. Mức lương của chủ tịch UBND cấp xã quy định như thế nào?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định hệ số lương đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gồm hai bậc lương là  2,15 và  2,65.

Theo đó cách tính lương chủ tịch UBND xã như sau:

Lương chủ tịch UBND xã = Mức lương cơ sở X Hệ số lương

Mức lương cơ sở hiện nay được quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng.

Theo đó mức lương của chủ tịch UBND xã tương ứng là 3.203.500 đồng và 3.948.500 đồng.

3. Mức lương của chủ tịch UBND cấp xã năm 2023 có thay đổi như thế nào?

Theo quy định về cách tính lương của UBND cấp xã được cấu thành bởi hai thành tố: Mức lương cơ sở và Hệ số lương. Và hiện nay năm 2023 chưa có thông tin thay đổi về hệ số lương của chủ tịch UBND cấp xã, tuy nhiên theo Nghị quyết 69/2022/QH15 đã được thông qua thì từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Từ đó kéo theo mức lương của chủ tịch UBND cấp xã được điều chỉnh tăng dao động từ 3.870.000 đồng và 4.770.000 đồng.

Xem thêm: Lương gross và lương net là gì? Chuyển lương gross sang net ra sao?

(có 2 đánh giá)
Đăng Khoa
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.426