Ngành LĐ-TB&XH Bạc Liêu: Phấn đấu thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2019

Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đối với tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực có ý nghĩa kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng như giải quyết việc làm, dạy nghề, chăm sóc người có công, giảm nghèo… Phát huy những thành quả đạt được, năm 2019, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu hướng tới nhiều mục tiêu cao hơn nhằm góp phần cùng địa phương đưa kinh tế - xã hội phát triển, chính trị ổn định.

Vượt khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, những điểm sáng trong năm 2018 có thể kể đến như lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công với cách mạng… Trong đó, hoạt động dạy nghề tiếp tục được đầu tư hiệu quả theo hướng sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, xã hội hóa phát triển giáo dục nghề nghiệp, từng bước hoàn thiện và phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong cả năm đã đào tạo 14.106 người, đạt 100,8% so kế hoạch năm. Với lĩnh vực lao động, Sở đã nắm bắt tình hình một cách chặt chẽ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động; Tổ chức nhiều khóa tập huấn, huấn luyện xây dựng hệ thống an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ trong ngành và doanh nghiệp.

Về việc làm, nhờ tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động; phối hợp với các doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Phiên giao dịch việc làm, nên đã giải quyết việc làm cho 24.564 người, đạt 136,5% kế hoạch năm; có 5.737 người được vay vốn tạo việc làm, đạt 173,7% kế hoạch năm. Ngoài ra, tỉnh còn đưa 339 người đi làm việc nước ngoài, đạt 113% kế hoạch năm.

Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã vượt chỉ tiêu về tạo việc làm cho người lao động

Với đặc thù của một tỉnh có đông đối tượng chính sách, các hoạt động chăm lo người có công với cách mạng luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong năm qua, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho trên 11.000 người hưởng thường xuyên với số tiền trên 180 tỷ đồng và 1.500 người hưởng một lần với số tiền trên 4 tỷ đồng; Đến nay có 28.770 người có công được cấp thẻ BHYT; chi trả điều dưỡng tại gia đình 4.123 người với số tiền trên 4,5 tỷ đồng; đưa tham quan, điều dưỡng tập trung 595 người; xây dựng và sửa chữa 4.015 căn nhà tình nghĩa; duy trì tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ 176 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn; phụng dưỡng 134 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng.

Việc xác nhận, công nhận và giải quyết chế độ người có công với cách mạng được thực hiện tốt, đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định, trong năm đã giải quyết trên 2.000 hồ sơ.

Thực hiện chính sách chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ được ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm

Là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây tỷ lệ hộ nghèo khá cao, ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Với nhiều giải pháp đa dạng, nhất là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, trong năm qua tỉnh đã giảm nghèo thành công cho 8.653 hộ, đạt 123,6% kế hoạch năm. Như vậy, hiện tỉnh còn 8.818 hộ nghèo, tỷ lệ 4,3%; Số hộ tái nghèo năm 2018 là 13 hộ. Hộ cận nghèo còn lại là 11.458, tỷ lệ 5.58%. Tỉnh cũng đã trao vốn, phương tiện sản xuất cho 7.352  hộ nghèo, số tiền trên 26,5 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.

Tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo – An sinh xã hội với số tiền 121,12 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch năm, sử dụng để xây dựng nhà tình nghĩa, các công trình phúc lợi xã hội tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, học tập, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Cũng trong năm qua, tỉnh đã cấp 153.238 thẻ BHYT, với tổng kinh phí 87,1 tỷ đồng, trong đó: cấp 28.690 thẻ cho người thuộc hộ nghèo, số tiền 15,4 tỷ đồng; 34.650 thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo, số tiền 24 tỷ đồng; 89.898 thẻ cho người sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, số tiền 47,7 tỷ đồng

Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội

Công tác Bảo trợ xã hội cũng là một điểm sáng, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và nhân dân cùng chung tay chăm lo cho đối tượng, tỉnh cũng đã chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho 28.832 đối tượng với tổng số tiền 145,8 tỷ đồng; mua 22.607 thẻ BHYT với số tiền 15,2 tỷ đồng; thăm hỏi, động viên và kịp thời chi hỗ trợ cho 175 hộ bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn với số tiền 2,3 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn cho 38 đối tượng với tổng số tiền 22,95 triệu đồng.

Với công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tốt công tác tập huấn, truyền thông, vận động về phòng chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em; giảm thiểu các tổn thương cho trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh; Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; đầu tư, củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em và phát triển đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp.

Năm 2018, toàn tỉnh có 5.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức đạt 104% kế hoạch năm. Mua BHYT cho 76.968 trẻ em dưới 6 tuổi, với số tiền 14,4 tỷ đồng. Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 61/64 đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực Bình đẳng giới, điểm nổi bật là đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng”; Tham mưu thành lập Ban quản lý mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cấp tỉnh. Tổ chức Lễ ra mắt “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tỉnh Bạc Liêu” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội trong năm qua cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Không chỉ tuyên tuyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống TNXH được triển khai sâu rộng tại các địa bàn đông dân cư, trường học, mà còn duy trì tốt mô hình phòng, chống TNXH và phối hợp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra tại các cơ sở, kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh TNXH; duy trì và thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện; thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có TNXH. Qua đó góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, trong công tác Thanh tra, cải cách hành chính, ngành LĐ-TB&XH tỉnh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Phát huy thành quả, hướng với những mục tiêu cao hơn

Năm 2019, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu xác định định hướng chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - nhất là các trường ngoài công lập, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phát triển hệ thống an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, bãi ngang, ven biển, một số mục tiêu quan trọng đã được đặt ra để phấn đấu thực hiện. Cụ thể: đào tạo cho 38.000 người, trong đó đào tạo trình độ từ cao đẳng trở xuống 37.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2019 đạt 58,08%; nâng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lên 90%, với 43.962 người; số người tham gia bảo hiểm tự nguyện 876 người (tỷ lệ là 0,31%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 37.622 người (tỷ lệ 90%);

Bà Trần Thị Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liệu

Tạo việc làm cho 18.300 người, trong đó tạo việc làm trong nước 18.000 người; xuất khẩu lao động 300 người. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 2,1%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,42%;

Phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư cùng nơi cư trú và duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công;

Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%/năm (theo tiêu chí mới).

Có 64 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; có 5.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp dưới các hình thức.

Để thực hiện được nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức này, Sở LĐ-TB&XH tỉnh xác định một số giải pháp:

Về Dạy nghề, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gắn với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức sư phạm, kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, phát triển các hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học, tạo nguồn lực lao động có kiến thức, tay nghề và kỹ năng lao động, góp phần chuyển dịch lao động và phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh, cũng như xây dựng nông thôn mới.

Công tác đào tạo nghề gắn với nâng cao trình độ tay nghề, hiệu quả sản xuất của nông dân (kết hợp chương trình nông thôn mới), đồng thời nghiên cứu  đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh để thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về Lao động – Việc làm, phối hợp các cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó tập trung các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, người lao động về chính sách BHXH. Đẩy mạnh tạo việc làm mới gắn với thu hút đầu tư và phát triển thị trường lao động trong tỉnh, tạo môi trường làm việc ổn định, thuận lợi cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, kết nối có hiệu quả cung - cầu lao động. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động và nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm lưu động, tổ chức các cụm tư vấn tại địa phương nhằm đưa thông tin trực tiếp đến người lao động.

Ông Vương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu năm 2018, triển khai công tác năm 2019

Về Chính sách người có công, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đã có từ trước, sẽ phối hợp thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

Về Chính sách xã hội, các địa phương rà soát, phân loại và tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt của từng hộ nghèo, cận nghèo, từ đó có những giải pháp cụ thể nhằm giúp đỡ từng hộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu năm 2018, triển khai công tác năm 2019, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ: Với mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể và tính khả thi cao, có cơ sở để tin tưởng ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

2.219 
Click vào đây để xem danh sách 48 Việc làm Bạc Liêu đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Bạc Liêu
Click vào đây để xem danh sách 48 Việc làm Bạc Liêu đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Bạc Liêu

Nguyễn Xuân Huy Đỗ Thanh Hưng Lương Gia Bảo Nguyễn Minh Thuận Đinh Huy Tuấn Huỳnh Hữu Huy Trường Đoàn Thế Anh Bạch Nhật Đăng Lê Quý Đinh Trương Công Thành Nguyễn Đình Tú Nguyễn Đức Nghĩa Trần Ngọc Hoài Dô Lôi Quốc Dũng Trần Thanh Liêm Trương Thiện Phát Tạ Ngọc Triết Trương long Nông Minh Chiến Nguyễn Chí Minh Nguyễn Văn Quân Trần Xuân Quyền Nguyễn Tuấn Sơn Hồ Trần Phú Lộc Nguyễn Võ Thanh An Võ Hoàng Khánh Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Đức Hưng Nguyễn Đức Huy Nguyễn hữu nghị Bùi Bài Bình Nguyễn Ngọc Hồng Ân PHẠM MINH ANH Bùi Thị Yến Nguyễn Thị Bảo Châu Lê Minh Thảo Trân Nguyễn Thị Thu Thảo Bế Bích Diệp Phan Thị Mộng Thư Nguyễn Dương Thu Liễu Nguyễn Cẩm Tú Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Tuyết Cao Thị Linh Chi Nguyễn Thị Hoa Lý Thị Hồng Quy Nguyễn Thị Anh Thư Ngô Trần Tường Vi Nguyễn Thị Thanh Yến Hồ Thị Tuyết Hoa Trần Uyên Hồ Nguyễn Đông Nghi Nguyễn Hoài Hoàng Hạ Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Khánh Huyền Phạm Thanh Hà Ngân Huỳnh Lê Chung Thủy Phùng Phương Như Trần Hoàng Quy Vũ Thị Thùy Nguyễn Trương Thị Mỹ Hồng Hạnh Nguyên Trần Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hải Linh Lương Phương Thảo Trần Thị Minh Trâm Bui Hương Lan Hoàng Ngọc Ánh Đoàn Thị Ngọc Dung Đinh Thị Thảo Nguyễn Thanh HÀ Nguyễn Cẩm Tú Trần Thị Cẩm Thi Nguyễn Thị Hồng Trà Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nguyen Nhat Anh Huỳnh Thị Anh Chi Đào Thị Bích Ngọc Nguyễn Thảo Uyên Ly Vũ Thị Thùy Đặng Nhật Lệ Phạm Hồng Phúc Văn Thị Châu Hà Huyền Lương Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Ngọc Hà Thùy Linh Nguyễn Giang Kòi Đinh Thanh Trúc Nguyễn Thị Ngọc Hương Huyền Nguyễn Đồng Thị Kim Phương Hùynh Thị Thanh Thúy Lương Thị Thanh Tâm Lương Thị Thu Hà Ngô Thị Tuyết Nguyễn Gia Kỳ Duyên Trần Thị Thanh Hà Trần Thùy Trang Đào Thị Nhinh Hoàng Thị Lan Anh NGUYỄN THUỲ TRANG Huỳnh Thị Tố Quyên Lâm Thị Ánh Minh Trần Hải Qanh Nguyễn Thị Thanh Yến Lê Thị Ánh Nguyễn Ngọc Ánh Bùi Thị Hường Nhung Lê Thị Hà Huỳnh Thị Thanh Vân Hoàng Thị Thúy Kiều