Quy định điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Theo đó, các loại điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: 1.Điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng. 2. Điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất.

Về điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành, chậm nhất vào ngày 5/10 hàng năm, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đề xuất các cuộc điều tra được thực hiện định kỳ (nếu có) để bổ sung vào Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị (nếu có), chậm nhất vào ngày 30/12 hàng năm, Vụ Dự báo, thống kê tổng hợp trình Thống đốc xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Đối với điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất, Thông tư nêu rõ, điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất khi phát sinh yêu cầu thu thập thông tin đột xuất trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và không thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Việc thực hiện điều tra thống kê như sau: Tiến hành gửi phiếu điều tra thống kê hoặc cử người thực hiện điều tra thống kê tiếp xúc trực tiếp đối tượng điều tra thống kê để thu thập thông tin thống kê; tổng hợp, xử lý thông tin thống kê thu thập được; lập và trình Thống đốc phê duyệt báo cáo kết quả cuộc điều tra thống kê; báo cáo kết quả cuộc điều tra thống kê cho Tổng cục Thống kê; công bố kết quả điều tra thống kê.

Trường hợp cần thiết, trên cơ sở đề xuất của đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê, Thống đốc quyết định việc thuê tổ chức bên ngoài Ngân hàng Nhà nước tiến hành một hoặc một số công việc điều tra thống kê.

Công bố và phổ biến kết quả điều tra thống kê

Theo Thông tư, Thống đốc quyết định việc công bố kết quả điều tra thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê. Các hình thức phổ biến kết quả điều tra thống kê gồm: Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước; niên giám thống kê; các sản phẩm thống kê bằng văn bản, các hình thức lưu giữ thông tin điện tử; họp báo, thông cáo báo chí; phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin, kết quả điều tra thống kê phải được giữ bí mật bao gồm: Thông tin, số liệu gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác; thông tin điều tra thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố; những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng thông tin, kết quả điều tra thống kê được công bố để phục vụ hoạt động của mình nhưng không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tiền tệ và an toàn hoạt động ngân hàng, làm phương hại đến lợi ích quốc gia và lợi ích của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin điều tra.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2018.

KL

Theo Chinhphu.vn
2.144 

Trần Hòang Nam Trần Văn Thắng Gilmore Miranda Bùi Quốc Hoàng Nguyễn Hoàng An Trương Văn Thoại Đinh Văn Tuệ Nguyễn Quý An Hồ Cảnh Mạn Lưu Ngọc Quang Nguyễn Tuấn Kiệt Đặng Văn Hà Văn Công Linh Lâm Thủ Đô Nguyễn Hữu Lộc Đào Duy Tùng Đỗ Quang Tiến Nguyễn Viết Nam Nguyễn Xuân Thân Hoàng Vũ Duy Lê Thanh Hiệp Lê Quốc Vương Vũ Tiến Phong Phạm Minh Việt Hoàng Ngọc Phước Lê Tấn Cảnh Dương Hoàng Khang Hoàng Văn Tuân Lê Đình Hiếu Lê Văn Thành Nguyễn Minh Thắng Dương Thiện Chí Phạm Thế Anh Trần Huỳnh Minh Tiến Nguyễn Trọng Thanh Tuan Le Nguyễn Quốc Trung Phạm Anh Tuấn Phạm Ngọc Khánh Nhiêu Triều Tú Quyên Vũ Thị Cúc Lê Anh Thi Trịnh Thị Khánh Ly Võ Thị Nga Đinh Thị Kim Ý Nguyễn Thùy Linh Đặng Thị Ái Vy Nguyễn Vũ Thùy Trang Võ Thị Thùy Linh Hoàng Nguyễn Phương Linh Trần Thị Hiền Trịnh Thị Phương Mai Thị Huyên nguyenhongnhung My Hanh Nguyen Hồ Ngọc Thuỷ Lê Thị Quyết Nguyễn Thị Thùy Vân Đỗ Thị Hương Giang Nguyễn Ngọc Hoa Đăng Tô Thị Thành Công Chu Thị Nga Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thị Nương Lê Ánh Huyền Mây Phạm Thị Nụ Võ Thị Hồng Ánh Vương Thị Thơ Tống Thị Tình Trần Thị Huỳnh Trâm Nguyễn Thị Trúc Uyên Nguyễn Phạm Mỹ Anh Trịnh Thị Huyền Nhi Hồ Thị Phượng Trần Thị Thu Hằng Trần Thị Hồng Xuyên Võ Thị Dương Vi Dương Thị Ngọc Mi Mã Ái Quỳnh Trần Thị Mỹ Hướng Lê Ly Von Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thị Thương Huyền Nguyễn Thị Phương Nhi Nguyễn Thị Phương Nhi Đào Thị Thuận Trần Thị Nguyệt Hằng Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Phương Thùy Nguyễn Hoàng Diệp Linh Huỳnh Thị Hồng Thư Trần Thị Hồng Mến Nguyễn Ngọc Anh Trần Thị Cúc Nguyễn Thị Thu Hà Đoàn Thị Thùy Trang Mai Thị Hải Yến Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Hồng Anh Lê Hương Giang Phạm Lê Bích Nhi Trần Hồng Phương Uyên Trần Hồng Phương Uyên Nguyễn Quỳnh Lan Hương Nguyễn Thị My Vi Thị Hường