Quy định về hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng theo vụ việc mới nhất

Quy định về hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng theo vụ việc mới nhất. Nội dung, thời hạn, điều khoản chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng mùa vụ.

Hợp đồng mùa vụ, hợp đồng theo vụ việc (sau đây xin được gọi tắt là hợp đồng thời vụ) là loại hợp đồng được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Theo đó, hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng mà theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định, có thời hạn dưới 12 tháng. Đây là loại hợp đồng có tình chất ngắn hạn, được sử dụng với những công việc không thường xuyên, liên tục. Vậy quy định của pháp luật về hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng theo vụ việc hiện nay là như thế nào, Luật Dương Gia xin gửi đến bạn bài viết về Quy định về hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng theo vụ việc mới nhất như sau:

Thứ nhất, về điều kiện ký kết hợp đồng lao động:

Hợp đồng thời vụ là hợp đồng không có tính chất thường xuyên, cho nên khi ký kết hợp đồng này hai bên cần xem xét đúng tính chất công việc. Nếu đây là công việc có thời gian thực hiện dưới 12 tháng, và không thường xuyên, liên tục từ 12 tháng trở lên thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thời vụ.

Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động và người sử dụng lao động không được ký hợp đồng thời vụ đối với công việc có tính chất thường xuyên liên tục từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp:

– Phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản;

– Người hoặc lao động ốm đau, bị tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trường hợp người sử dụng lao động cố tình vi phạm ký hợp đồng lao động mùa vụ thì có thể bị phạt theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về thời hạn của hợp đồng mùa vụ:

Thời hạn của hợp đồng mùa vụ là không quá 12 tháng trong hợp đồng. Sau khi hết hạn hợp đồng trong thời gian 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng mới, nếu không ký hợp đồng mới mà người lao động vẫn tiếp tục thì hợp đồng sẽ tự động chuyển thành hợp đồng có thời hạn 24 tháng.

Do luật đã quy định công việc có thời hạn có tính chất thường xuyên liên tục từ 12 tháng trở lên thì không được giao kết hợp đồng lao động thời vụ, cho nên thời hạn của hợp đồng này tối đa là 12 tháng, hết hạn hợp đồng này có thể tiếp tục ký hợp đồng thời vụ mới. Hiện nay không có quy định giới hạn số lần ký kết hợp đồng thời vụ, tuy nhiên, tổng thời gian của số lần ký hợp đồng thời vụ nhiều lần đó không được vượt quá 12 tháng trong vòng 01 năm, nếu vượt quá 12 tháng trong năm thì đây sẽ được coi là công việc có tính chất thường xuyên liên tục, các bên phải ký hợp đồng xác định thời hạn.

Thứ ba, quyền của người lao động khi ký kết hợp đồng thời vụ:

Người lao động khi tham gia ký kết hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng theo vụ việc thì vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động.

– Quyền được tham gia Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại Khoản 1 Điều 2 quy định người làm việc theo hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng, hoặc người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi cũng là đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ của bảo hiểm, như là chế độ ốm đau, thai sản, chế độ hưu trí, tử tuất.. Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia hợp đồng mùa vụ sẽ được ghi nhận để đảm bảo quyền lợi của họ.

– Người tham gia hợp đồng thời vụ thì không cần trải qua thời gian thử việc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ thì không phải thử việc. Do tính chất công việc ngắn hạn của hợp đồng theo thời vụ, cho nên người lao động khi ký kết hợp đồng này thì sẽ không phải trải qua thời gian thử việc mà sẽ chính thức thực hiện công việc luôn. Điều này giúp người lao động chủ động hơn trong việc nhận quyền lợi xứng đáng đúng với khả năng của họ.

 Được đảm bảo đầy đủ các quyền khác của người lao động

Người lao động tham gia hợp đồng thời vụ được bảo vệ quyền lợi chính đáng theo quy định của pháp luật Lao động. Người lao động không bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, đuổi việc không lý do, được tạo điều kiện thuận lợi để làm việc theo đúng trong hợp đồng lao động, được trả lương đúng hạn, lao động nữ được nghỉ chế độ thai sản..

Người lao động cũng được tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, theo đó sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Việc làm.

Thứ tư, chấm dứt hợp đồng thời vụ:

– Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía người lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động khi nghỉ việc. Thời hạn báo trước là ít nhất 03 ngày làm việc đối với các trường hợp:

+ Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc phù hợp, hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Không được trả lương đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị một phần tư thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

+ Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động,

+ Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

Đối với trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thời hạn phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ theo thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không vì một trong những lý do trên, và không báo trước cho người sử dụng lao động trước khi nghỉ việc thì sẽ bị coi là chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, có thể phải bồi thường cho người sử dụng lao động theo quy định trong hợp đồng và không được hưởng trợ cấp thôi việc.

– Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía người sử dụng lao động.

Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ trước thời hạn thì cũng phải báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc.

Và người sử dụng lao động cũng chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ với người lao động trong những trường hợp sau:

+ Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

+ Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá nửa thời hạn trong hợp đồng lao động.

+ Người sử dụng lao động buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục.

+ Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày khi hết hạn tạm hoãn thời hạn lao động.

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật cũng sẽ phải bồ thường cho người lao động theo thỏa thuận của hợp đồng và theo quy định của pháp luật. Người lao động tham gia hợp đồng lao động thời vụ nếu bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng không đúng quy định của pháp luật thì có thể khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền để đòi lại quyền lợi của mình.

Theo Luật Dương Gia
2.329 

Trần Hòang Nam Trần Văn Thắng Gilmore Miranda Bùi Quốc Hoàng Nguyễn Hoàng An Trương Văn Thoại Đinh Văn Tuệ Nguyễn Quý An Hồ Cảnh Mạn Lưu Ngọc Quang Nguyễn Tuấn Kiệt Đặng Văn Hà Văn Công Linh Lâm Thủ Đô Nguyễn Hữu Lộc Đào Duy Tùng Đỗ Quang Tiến Nguyễn Viết Nam Nguyễn Xuân Thân Hoàng Vũ Duy Lê Thanh Hiệp Lê Quốc Vương Vũ Tiến Phong Phạm Minh Việt Hoàng Ngọc Phước Lê Tấn Cảnh Dương Hoàng Khang Hoàng Văn Tuân Lê Đình Hiếu Lê Văn Thành Nguyễn Minh Thắng Dương Thiện Chí Phạm Thế Anh Trần Huỳnh Minh Tiến Nguyễn Trọng Thanh Tuan Le Nguyễn Quốc Trung Phạm Anh Tuấn Phạm Ngọc Khánh Nhiêu Triều Tú Quyên Vũ Thị Cúc Lê Anh Thi Trịnh Thị Khánh Ly Võ Thị Nga Đinh Thị Kim Ý Nguyễn Thùy Linh Đặng Thị Ái Vy Nguyễn Vũ Thùy Trang Võ Thị Thùy Linh Hoàng Nguyễn Phương Linh Trần Thị Hiền Trịnh Thị Phương Mai Thị Huyên nguyenhongnhung My Hanh Nguyen Hồ Ngọc Thuỷ Lê Thị Quyết Nguyễn Thị Thùy Vân Đỗ Thị Hương Giang Nguyễn Ngọc Hoa Đăng Tô Thị Thành Công Chu Thị Nga Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thị Nương Lê Ánh Huyền Mây Phạm Thị Nụ Võ Thị Hồng Ánh Vương Thị Thơ Tống Thị Tình Trần Thị Huỳnh Trâm Nguyễn Thị Trúc Uyên Nguyễn Phạm Mỹ Anh Trịnh Thị Huyền Nhi Hồ Thị Phượng Trần Thị Thu Hằng Trần Thị Hồng Xuyên Võ Thị Dương Vi Dương Thị Ngọc Mi Mã Ái Quỳnh Trần Thị Mỹ Hướng Lê Ly Von Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thị Thương Huyền Nguyễn Thị Phương Nhi Nguyễn Thị Phương Nhi Đào Thị Thuận Trần Thị Nguyệt Hằng Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Phương Thùy Nguyễn Hoàng Diệp Linh Huỳnh Thị Hồng Thư Trần Thị Hồng Mến Nguyễn Ngọc Anh Trần Thị Cúc Nguyễn Thị Thu Hà Đoàn Thị Thùy Trang Mai Thị Hải Yến Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Hồng Anh Lê Hương Giang Phạm Lê Bích Nhi Trần Hồng Phương Uyên Trần Hồng Phương Uyên Nguyễn Quỳnh Lan Hương Nguyễn Thị My Vi Thị Hường