So sánh cơ cấu tổ chức và quản trị điều hành giữa Ngân hàng thương mại cổ phần theo Luật các tổ chức tín dụng 2010 và công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp 2014

Ngân hàng thương mại cổ phần theo Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014 tuy đều là 2 chủ thể được tổ chức hình thức công ty cổ phần nhưng chúng có sự khác nhau về cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành. Cụ thể:

Tiêu chí

Ngân hàng thương mại

Công ty cổ phần theo LDN 2014

Bầu, bổ nhiệm bộ máy quản trị và điều hành

 

 

Luật quy định cụ thể, chi tiết các giới hạn trong việc bầu, bổ nhiệm bộ máy quản trị, điều hành:

 

- Các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (Điều 33)

 

- Các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (Điều 34)

 

- Các trường hợp đương nhiên mất tư cách (Điều 35)

Luật không quy định chi tiết, chỉ quy định các tiêu chuẩn làm thành viên trong bộ máy quản trị và điều hành.

Sự tham gia của chủ thể khác trong tổ chức bộ máy quản trị, điều hành

Có sự tham gia của NHNN trong việc tổ chức bộ máy quản trị, điều hành:

 

- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, trường hợp đương nhiên mất tư cách của Ban quản trị, điều hành đề phải có văn bản báo cáo NHNN

 

- NHNN có quyền chỉ định, tạm đình chỉ các chức danh trong Ban quản trị, điều hành

 

- Danh sách ứng viên Ban quản trị, điều hành để bầu, bổ nhiệm phải được báo cáo và có sự chấp thuận của NHNN bằng văn bản (Điều 51)

Việc tổ chức bộ máy quản trị, điều hành không có sự tham gia của chủ thể khác

Trách nhiệm, nghĩa vụ của ban quản trị, điều hành

Ban quản trị, điều hành có nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ hơn:

 

- Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan (Điều 39)

 

Mô hình quản trị

Mô hình quản trị phức tạp hơn:

 

- Không được lựa chọn mô hình quản trị

 

- Vừa có Ban kiểm soát, vừa có thành viên HĐQT độc lập và các Ủy ban trực thuộc

Công ty có quyền lựa chọn mô hình quản trị theo 1 trong 2 mô hình (Điều 134)

Tiêu chuẩn chức danh quản lý, điều hành

Có tiêu chuẩn cao hơn (Điều 50)

Tiêu chuẩn thấp hơn (Điều 151, 157, 164)

Đại hội đồng cổ đông

 

 

- Ít nhất phải có 100 cổ đông (Điều 52)

 

- Mỗi cá nhân sở hữu không quá 5%, tổ chức sở hữu không quá 15%, trừ một số trường hợp ngoại lệ

 

- Nhiều hạn chế được đặt ra trong việc chuyển nhượng cổ phần của ban Quản trị, điều hành, ban kiểm soát và cổ đông sáng lập (Điều 56)

 

- NHNN có thẩm quyền yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ (Điều 60)

- Ít nhất phải có 03 cổ đông (Điều 110)

 

- Không yêu cầu tỉ lệ sở hữu của các cổ đông

 

- Chỉ hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập (Điều 119)

 

- HĐQT có thẩm quyền yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ (Điều 136)

Hội đồng quản trị

 

 

- Phải có ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập

 

- Ít nhất ½ số thành viên là thành viên HĐQT độc lập + thành viên HĐQT không điều hành

Tùy từng trường hợp mà có hoặc không có thành viên HĐQT độc lập

Ban kiếm toán nội bộ

Phải có Ban kiếm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát (Điều 41)

- Tùy từng trường hợp mà có hoặc không có Ban kiểm toán nội bộ

 

- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

 

Theo LawNet
2.176 

Trần Kim Lộc Đoàn Xuân Tùng Võ Phước Thiện Nguyễn Thanh Tùng Lê Thanh Thoại Nguyễn Trung Thành Trần Trọng Tịnh Lyy Lyy Nguyễn Thạch Tửu Tâm Lê Trần Hữu Thiện Phạm Thái Thêm Nguyễn Phù Minh Phước Bùi Huy Đạt Hồ Sỹ Hiếu Phạm Quốc Trầm Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Công Thành Cao Văn Thành Đào Hoàng Hiếu Bùi Đình Quang Vũ Nguyễn Minh Sang Lê Hoàng Nhi Thiện Chu Ban Văn Huynh Lê Thiên Ấn Ngô Đình Thiện Vũ Sơn Nguyễn Hữu Bình Lê Thanh Sơn Lê Huỳnh Hiếu Luật sư Nguyễn Ngọc Linh Lê Đình Hoàng Thái Trịnh Kim Hoàng Nguyễn Tấn Lộc Đoàn Văn Tín Phan Bá Hùng Nguyễn Ngọc Hiếu Nguyễn Văn Tài Trần Thị Hải Thảo Anh Trần Sử Thị Diễm Kiều Trần Thị Hằng Hà Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Hồng Vinh Cao Lê Hoàng Yến Nguyễn Thu Hằng Trần Thị Tú Quyên Đặng Thị Hồng Thắm Lê Thị Thu Nguyễn Tường Vy Nguyễn Lâm Hoài Nguyễn Thị Thuý An Nguyễn Thi Diệu Hiền Đỗ Thị Hồng Vân Lê Thị Hiệp Vũ Thị Thanh Thúy (vttthuy28298) Vũ Thị Ngọc Hân Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Thu Hồng Trần Thị Thái Linh Lâm Thị Trúc Linh Trần Thị Thơm Thanh Hoài Tăng Thu Thảo Nguyễn Thị Diễm Hương Nguyễn Thị Tuyết Trinh Phạm Thị Xuân Phúc Nguyễn Như Ý Lê Thu Nguyễn Thị Bích Trâm Lê Thị Nhung Nguyễn Diệu Linh Đặng Thị Quỳnh Loan Nguyễn Trà My Nguyễn Thị Thiên Nga Hoàng Lam Trang Phạm Thị Bích Vương Trần Thị Thuỳ Trang HOÀNG DIỆU THÚY Nguyễn Kiều Diễm Trần Thị Bích Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Huyền Đàm Thị Vui Giang Thuỳ Linh Ninh Thị Huyền Huỳnh Phương Thảo Mai Thu Hiền Trương Thị Phương Tình Nguyễn Minh Hồng Ngô Bích Ngọc Lê Thị Hà My Nguyễn Thị Minh Ngọc Nguyễn Thị Thơ Trần Thị Thạch Thảo Hoàng Thị Hồng Nguyễn Ngọc Thanh Tâm Nguyễn Hoàng Vy Phạm như ý Nguyễn Anh Trương Thị Huyền Trần Thị Bảo Ngân Bùi Thanh Nhã Lê Thị Mộng Thu Cao Thị Nhỏ Cao Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Tường Vi Nguyễn Thị Tuyết Khương Trần Thị Quỳnh Như Bàn Thị Tâm Trương Nhật Linh Nguyễn Thị Nga Nguyễn Bùi Hoài Diễm Trương Thị Mỹ Thuận Võ Nguyễn Hàn Giang Võ Thị Diệu Trần Thị Hồng Nhạn Nguyễn Thị Hà Nguyễn Võ Anh Khoa Lê Thị Thùy Linh Mai Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Lan Hương Trần Thị Thanh Tâm Mìu Kim Phượng Lâm Thị Mỹ Hòa Nguyễn Thị Minh Thúy Trịnh Thị Xoan