Tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động thất nghiệp

Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung cụ thể sau:

1. Tăng mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ), mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng (mức hiện hành là 01 triệu đồng/người/tháng).

2. Bổ sung thêm trường hợp NLĐ được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm:

  • NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận;

  • NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và được cơ quan BHXH xác nhận;

  • NLĐ có thời gian đóng BHTN trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa được xác nhận thì sau khi cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian này được xem xét là thời gian đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của BLĐTBXH.

người lao động thất nghiệp
Hình minh họa (nguồn internet)

3. Bổ sung quy định mới về nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, ngày đầu tiên của thời hạn 15 ngày là ngày NLĐ nộp đủ hồ sơ.

4. Bổ sung quy định mới về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cụ thể:

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ không được hưởng TCTN. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tháng mà NLĐ bị tạm dừng hưởng TCTN sẽ không được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ được đề nghị học nghề, hỗ trợ học nghề và hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Theo Thư Ký Luật
2.091