Thỏa ước lao động tập thể là gì? Thỏa ước lao động tập thể có giá trị trong bao lâu theo quy định?

(có 1 đánh giá)

 Cho tôi hỏi: Thỏa ước lao động tập thể theo quy định hiện nay có giá trị trong bao lâu và trước khi ký kết thỏa ước lao động tập thể có buộc phải lấy ý kiến của người lao động không? câu hỏi của chị Hồng (Hải Phòng).

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Được phân loại ra sao?

Căn cứ Điều 75 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Thỏa ước lao động tập thể

1. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác.

2. Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Chiếu theo quy định này thì thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.

Cũng theo quy định này, thỏa ước lao động tập thể được phân loại như sau:

(1) Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;

(2) Thỏa ước lao động tập thể ngành;

(3) Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp;

(4) Các loại thỏa ước lao động tập thể khác do luật định.

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Thỏa ước lao động tập thể có giá trị trong bao lâu theo quy định?

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Thỏa ước lao động tập thể có giá trị trong bao lâu theo quy định? (Hình từ Internet)

Trước khi ký kết thỏa ước lao động tập thể có buộc phải lấy ý kiến của người lao động không?

Tại Điều 76 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể

1. Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

2. Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết khi có trên 50% tổng số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành.

Đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Chỉ những doanh nghiệp có trên 50% số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành mới tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.

3. Thời gian, địa điểm và cách thức lấy ý kiến biểu quyết đối với dự thảo thỏa ước lao động tập thể do tổ chức đại diện người lao động quyết định nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tham gia thương lượng. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động lấy ý kiến biểu quyết về dự thảo thỏa ước.

...

Theo đó, tùy thuộc loại thỏa ước lao động tập thể mà trước khi ký kết sẽ phải được lấy ý kiến của người lao động hoặc đại diện người lao động, cụ thể:

- Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp: trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp.

- Thỏa ước lao động tập thể ngành: đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng.

- Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp: đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng.

Thời điểm phát sinh hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể được quy định thế nào? Có giá trị trong bao lâu?

Tại Điều 78 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể

1. Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải được các bên tôn trọng thực hiện.

2. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể.

3. Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Như vậy, thời điểm phát sinh hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể sẽ do các bên quyết định. Trường hợp không có thỏa thuận thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Về thời hạn của thỏa ước lao động tập thể là từ 01 năm đến 03 năm do các bên tự thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước lao động tập thể.

 

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.247 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật