Tòa án nhân dân tối cao đôn đốc thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng

TANDTC vừa có Công văn số 244/TANDTC-PC ngày 5/11/2019 đôn đốc thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Yêu cầu quán triệt, bảo đảm thực hiện nghiêm túc

TANDTC yêu cầu Chánh án TAND các cấp, Chánh án TAQS các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 2018 ngày 29 /6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, TANDTC và VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, TANDTC yêu cầu các Tòa án và đơn vị thuộc TANDTC triển khai quán triệt trong cơ quan đơn vị mình một số nội dung cụ thể.

Trong quá trình thụ lý giải quyết các vụ án cần quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 10, đặc biệt là trong một số hoạt động như giải thích, thông báo thông tin về trợ giúp pháp lý vào sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; báo cáo thống kê trong công tác trợ giúp pháp lý.

Đối với các vụ việc về dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình khi thụ lý vụ việc mà đối tượng là người được trợ giúp pháp lý thì cung cấp mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10.

Tích cực phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, chi nhánh của trung tâm, cơ quan Công an, Viện kiểm sát cùng cấp ngay từ giai đoạn thụ lý điều tra để nắm bắt các trường hợp thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, từ đó có kế hoạch tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, chi nhánh của Trung tâm tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án mình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời.

Báo cáo TADTC thông qua Vụ pháp chế và Quản lý khoa học về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 để TANDTC kịp thời phối hợp với liên ngành Trung ương hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
TANDTC yêu cầu các Chánh án TAND, Chánh án TAQS các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC tổ chức quán triệt trong đơn vị mình để thực hiện nghiêm túc thống nhất nội dung thông tư liên tịch số 10.

Bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại phiên tòa

Một số nội dung đáng lưu ý của Thông tư liên tịch số 10

Thông tư quy định về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý; đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; đăng ký, từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và kinh phí phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng; Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng; Cơ sở giam giữ và trại giam…

Trong tố tụng hình sự, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm đọc, hướng dẫn cụ thể nội dung và điền thông tin vào Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Biên bản giải thích được lưu tại hồ sơ vụ án.

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng giải thích cho đương sự về quyền được trợ giúp pháp lý; Việc khiếu nại liên quan đến giải thích quyền được trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng.

Về thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý, trong tố tụng hình sự, việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý được thực hiện như sau: Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại, đương sự tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý và có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm, Chi nhánh để thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch này. Việc thông báo được thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này, ghi vào biên bản tố tụng và lưu tại hồ sơ vụ án.

Đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, ngoài việc thông báo bằng văn bản thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo ngay bằng điện thoại cho Trung tâm, Chi nhánh.

Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại, đương sự tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý và chưa có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông tin cho Trung tâm, Chi nhánh biết để thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch này. Việc thông tin được thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, trừ trường hợp việc thông báo về trợ giúp pháp lý không phải ghi vào biên bản tố tụng.

Trường hợp chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề nghị Trung tâm, Chi nhánh cử ngay người thực hiện trợ giúp pháp lý bào chữa cho họ. Việc đề nghị được thực hiện bằng văn bản thông báo theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng là giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Thông tư liên tịch này.

Đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; đăng ký, từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định tại Điều 12, Điều 14 và Điều 15 của Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình tham gia tố tụng, nếu phát hiện người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để kịp thời xử lý theo thẩm quyền và thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật về tố tụng. Bảo đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý.
Khuyến khích Cơ quan điều tra, Tòa án các cấp tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại các cơ quan này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời.

Trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý; Thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Đối với việc xét xử: Thông báo lịch xét xử bằng văn bản qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức bảo đảm, chuyển trực tiếp hoặc bằng hình thức khác cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý đã đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự ít nhất 10 ngày trước ngày xét xử, đối với việc xét xử theo thủ tục rút gọn thì ít nhất 07 ngày trước ngày xét xử; Ghi rõ trong bản án, quyết định họ và tên, chức danh của người thực hiện trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử và ghi rõ ý kiến hoặc quan điểm bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ cho người được trợ giúp pháp lý.

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được thực hiện như sau: Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm xuất trình Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư và văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm hoặc Chi nhánh; Luật sư của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình Thẻ luật sư và văn bản cử luật sư của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý nơi luật sư đó hành nghề, làm việc; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này, Tòa án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và gửi lại cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, nếu thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trong tố tụng hình sự, người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng từ giai đoạn nào thì đăng ký bào chữa ở giai đoạn đó và văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 78 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có xác nhận của Tòa án đang thụ lý vụ việc có giá trị sử dụng trong quá trình tham gia tố tụng.

Trường hợp tách, nhập vụ án thì người thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp tục tham gia tố tụng cho đến khi kết thúc vụ án. Trường hợp vụ án xét xử lại thì phải đăng ký lại người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư liên tịch này.

Trong tố tụng hình sự, trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 78 của Bộ luật tố tụng hình sự thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Tòa án từ chối đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo khoản 5 Điều 75 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 5 Điều 61 của Luật tố tụng hành chính thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

2.264 
Click vào đây để xem danh sách 2.364 Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý
Click vào đây để xem danh sách 2.364 Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Xuân Huy Đỗ Thanh Hưng Lương Gia Bảo Nguyễn Minh Thuận Đinh Huy Tuấn Huỳnh Hữu Huy Trường Đoàn Thế Anh Bạch Nhật Đăng Lê Quý Đinh Trương Công Thành Nguyễn Đình Tú Nguyễn Đức Nghĩa Trần Ngọc Hoài Dô Lôi Quốc Dũng Trần Thanh Liêm Trương Thiện Phát Tạ Ngọc Triết Trương long Nông Minh Chiến Nguyễn Chí Minh Nguyễn Văn Quân Trần Xuân Quyền Nguyễn Tuấn Sơn Hồ Trần Phú Lộc Nguyễn Võ Thanh An Võ Hoàng Khánh Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Đức Hưng Nguyễn Đức Huy Nguyễn hữu nghị Bùi Bài Bình Nguyễn Ngọc Hồng Ân PHẠM MINH ANH Bùi Thị Yến Nguyễn Thị Bảo Châu Lê Minh Thảo Trân Nguyễn Thị Thu Thảo Bế Bích Diệp Phan Thị Mộng Thư Nguyễn Dương Thu Liễu Nguyễn Cẩm Tú Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Tuyết Cao Thị Linh Chi Nguyễn Thị Hoa Lý Thị Hồng Quy Nguyễn Thị Anh Thư Ngô Trần Tường Vi Nguyễn Thị Thanh Yến Hồ Thị Tuyết Hoa Trần Uyên Hồ Nguyễn Đông Nghi Nguyễn Hoài Hoàng Hạ Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Khánh Huyền Phạm Thanh Hà Ngân Huỳnh Lê Chung Thủy Phùng Phương Như Trần Hoàng Quy Vũ Thị Thùy Nguyễn Trương Thị Mỹ Hồng Hạnh Nguyên Trần Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hải Linh Lương Phương Thảo Trần Thị Minh Trâm Bui Hương Lan Hoàng Ngọc Ánh Đoàn Thị Ngọc Dung Đinh Thị Thảo Nguyễn Thanh HÀ Nguyễn Cẩm Tú Trần Thị Cẩm Thi Nguyễn Thị Hồng Trà Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nguyen Nhat Anh Huỳnh Thị Anh Chi Đào Thị Bích Ngọc Nguyễn Thảo Uyên Ly Vũ Thị Thùy Đặng Nhật Lệ Phạm Hồng Phúc Văn Thị Châu Hà Huyền Lương Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Ngọc Hà Thùy Linh Nguyễn Giang Kòi Đinh Thanh Trúc Nguyễn Thị Ngọc Hương Huyền Nguyễn Đồng Thị Kim Phương Hùynh Thị Thanh Thúy Lương Thị Thanh Tâm Lương Thị Thu Hà Ngô Thị Tuyết Nguyễn Gia Kỳ Duyên Trần Thị Thanh Hà Trần Thùy Trang Đào Thị Nhinh Hoàng Thị Lan Anh NGUYỄN THUỲ TRANG Huỳnh Thị Tố Quyên Lâm Thị Ánh Minh Trần Hải Qanh Nguyễn Thị Thanh Yến Lê Thị Ánh Nguyễn Ngọc Ánh Bùi Thị Hường Nhung Lê Thị Hà Huỳnh Thị Thanh Vân Hoàng Thị Thúy Kiều