Ảnh đại diện Nhu (AB5441)
Nguyễn *** Nhu
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp