Ảnh đại diện Vũ (AC3987)
Trần ***
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh
20 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp