Ảnh đại diện Hiếu (AD5294)
Thạch *** Hiếu
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp