Ảnh đại diện Cảnh (AD6458)
Nguyễn *** Cảnh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp