Ảnh đại diện Khanh (AD9653)
*** Khanh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đồng Nai
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp