Ảnh đại diện Tùng (AD9787)
Hoàng *** Tùng
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, Thanh Hóa
4,5 triệu
Luật Tố tụng dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp