Ảnh đại diện Khoa (AE0749)
Lý Trần *** Khoa
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp