Ảnh đại diện Hà (AF0926)
Phan ***
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp