Ảnh đại diện ĐẠO (AF6201)
HOÀNG *** ĐẠO
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp