Ảnh đại diện Bình (AH1041)
Huỳnh *** Bình
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp