Ảnh đại diện Sơn (AJ8603)
Nguyễn *** Sơn
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp