Ảnh đại diện THÀNH (AJ9641)
*** THÀNH
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
30 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp