Ảnh đại diện Triết (AK0251)
Nguyễn Trần *** Triết
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
An Giang
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp