Ảnh đại diện khoa (AM7843)
lê minh *** khoa
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp