Ảnh đại diện Khánh (AN5016)
Nguyễn *** Khánh
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Khánh Hòa
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp