Ảnh đại diện Huy (AN5972)
*** Huy
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp