Ảnh đại diện Giang (AN9692)
*** Giang
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp