Ảnh đại diện Khánh (AO3612)
Ngô *** Khánh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp