Ảnh đại diện Huỳnh (AO9893)
*** Huỳnh
05/07/1992
0868647***
Trà Vinh
tanhuynh***@gmail.com
Nam
Ấp Chợ, Long Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Trà Vinh
12 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết