Ảnh đại diện Hoàng (AP3245)
Lữ *** Hoàng
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Lâm Đồng
5,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp