Ảnh đại diện Sang (AP5600)
*** Sang
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp